Loading...

Stiftelser och ansökan

Att ansöka om fondmedel

Checklista för ansökan om ett stipendium.

Ta reda på alla detaljer och krav som gäller för ansökan.

 • Behövs det särskild ansökningsblankett.
 • Finns den på nätet?
 • Vilka bilagor måste du ha med?
 • När skall ansökan var inne, senast poststämplat?
 • Skriv ansökningsbrev.
 • Vem är du.
 • Beskriv dig själv.
 • Varför söker du stipendiet.
 • Varför skall just du få stipendium.
 • Meriter, betyg, intyg, rekommendationer eller arbetsprover.
 • Referenser.
 • Måste du ha intyg från någon.
 • Budget eller kostnadskalkyl.

Skriva ansökan om stipendium.

Skriv kort och tydligt och bluddra inte på. Vad är viktigt? Rensa bort allt som inte behöver vara med. Ta med det som är viktiga fakta. Läs villkoren för fonden och för att få ett stipendium -inrikta dig på det. Låt någon närstående läsa ansökan innan du skickar iväg den. Kan bespara dig en hel del funderingar efteråt. Lyckas du inte så ge inte upp – sök igen.

Boktips, fonder, stipendium och stipendier!

Dessa böcker brukar ofta finnas på biblioteken, antingen för att låna eller i referensavdelningen för läsning.

 • Fonder & Stipendier 2006-2007, Dahlberg, Kaj. Innehåller ca 1.600 fonder och stiftelser.
 • Kulturfonder i Sverige, Lehsmann, Kurt
 • Stora Fondboken 2011, Hellman, Lars. Stora Fondboken finns för utlåning på alla bibliotek.
 • Fonder & stipendier i Sverige. 2003-2004, Svensk stipendieförmedling
 • Stipendiehandboken: pengar från stiftelser – hur du söker och blir bedömd! Författare: Lennart Elbe

Stiftelsen Pro Bene Animalium
Sandhamnsgatan 62
Ek
115 28 Stockholm
08-6125406
Stiftelsen har till ändamål, att genom bidrag verka för att djurägare i ekonomiskt behov beredes hjälp för att deras husdjur, främst hundar och katter, skall ges behövlig sjukvård, samt även att lämna bidrag till bedrivande av djurhem. Stiftelsen har även till ändamål att verka för de svenska rapphönsens fortlevnad.

Stiftelsen Djurens Vänners, Malmö, Djurhem och Begravningsplats
Elinedalsvägen 79
233 93 Svedala
040-404950
Stiftelsens ändamål är att inneha fastighet och där bedriva djurhem vari herrelösa djur, friköpta vanvårdade djur, samt i mån av möjlighet även djur vars ägare av någon anledning icke längre kan behålla dem i sin vård, skall omhändertagas.

Djuren skall beredas vård och fristad på djurhemmet tills ett nytt, av styrelsen godkänt hem kan ordnas. Djuren får icke försäljas och kan de av någon anledning ej överlämnas till lämplig vårdare, må de i nödfall avlivas på ett smärtfritt sätt.

På djurhemmet skall finnas en särskild avdelning för inackordering av hundar, katter och mindre djur, vilka i första hand medlemmar tillhörande Föreningen Djurens Vänner, Malmö mot avgift kan inlämnas. I anslutning till djurhemmet skall det finnas ett lämpligt markutrymme till begravningsplats, där mot avgift, gravplats upplåtes till djurägare för begravning av hundar, katter och mindre djur.

Stiftelsen Anna Bogeman-Stackelbergs fond
Box 7070
SLU, Adm. byrån
750 07 UPPSALA
018-671000
Av den årliga ränteavkastningen skall bestridas sjukvården av hundar tillhörande obemedlade ägare och får även efter styrelsens omprövning användas till inköp av specialinstrument härför.

Stiftelsen Hilda och Maria Anderssons Minnesfond, De smås minne
Kapellgatan 8
Stig Andersson
411 33 GÖTEBORG
031-160752
Beredande av möjlighet till tidsenlig klinisk undersökning och sjukvård åt hundar och andra mindre djur.

Bertha och Jan Langlets Stiftelse
Box 2867
187 28 TÄBY
08-320600
Att främja djurmedicinsk undervisning och forskning samt att vid behov kunna lämna hjälp åt hjälpbehövande djur. Bidrag skall även kunna lämnas till enskilda personer samt organisationer som gör synnerliga insatser för hjälpbehövande djur i enlighet med stiftelsens intentioner och stadgar.

Calle och Elin Fants stiftelse
Järngården 13
Östergötlands läns hushållningssällskap
590 76 Vreta Kloster
013-129520
Stiftelsens avkastning skall lika fördelas mellan till å ena sidan för bestridande av kostnader för sjuka sällskapsdjur som intages å det nu av Östergötlands läns Hushållningssällskap bedrivna djursjukhuset samt till de djur som kommer för undersökning och behandling, och som är från Östergötlands län samt å andra sidan till Linköpings Djurskyddsförening i enlighet med dess verksamhet.

Stiftelsen Karl och Annie Leons Minnesfond
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 Göteborg
031-622516

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall 65 % utdelas till Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne att användas för Sällskapets ändamål, 20 % skall utdelas för forskning av djurens sjukdomar samt för djurens skydd och vård och 15 % skall läggas till fondens kapital.

Stiftelsen Iris Sandén-Zells Fond
Stiftelser & Företag
SEB Enskilda Banken
405 04 GÖTEBORG
031-622516
En tiondel av å kapitalet upplupen ränta skall årligen läggas till kapitalet och återstoden av räntan årligen utgivas till Djurklinikens styrelse att av dem användas på det sätt de finna lämpligast.

Härvid är det min önskan, att fonden, om det lämpligen kan ske, under iakttagande av här givna föreskrifter, användas för att åt behövande, ensamma gamla, vars enda vän och sällskap ett litet djur kan vara, men vars vård kan förorsaka ägaren ekonomiska bekymmer, lämna djursjukhusvård- resp. behandling till nedsatt taxa.

Stiftelsen Georg och Margit Tykesons fond
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00
I djurskyddets tjänst till djurens fromma. Bidrag må efter prövning lämnas åt institutioner, organisationer och/eller enskilda för verksamhet i Malmöhus län och/eller Kristianstads län.

Familjen John Grenholms Stiftelse
Institutioner & Stiftelser ST S3
SEB Wealth Management
106 40 STOCKHOLM
08-7635000
Den årliga avkastningen skall tillfalla Djursjukhuset i Helsingborg att användas för dess smådjursklinik. Företrädesvis skall avkastningen användas till vård av katter, hundar och andra därmed jämförbara husdjur. Under inga förhållanden får avkastningen användas till forskningsändamål, vari vivisektion ingår som ett moment.

Makarna Maud och Juul Eivig Christoffersens stiftelse
Borgeby slottsväg 13
237 91 Bjärred
046-71 36 00

Stiftelsens ändamål är att avkastning av stiftelsens tillgångar skall till lika delar fördelas enligt följande:

a) en fjärdedel, De Blindas Förenings Understödsstiftelse, Enskede, att användas till föreningens verksamhet

b) en fjärdedel, Cancerfonden

c) en fjärdedel, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund i Stockholm att användas till föreningens verksamhet och

d) en fjärdedel, Malmöhus läns Hushållningssällskap, Borgeby, 273 91 Bjärred, eller om ändring av huvudman för Djursjukhuset i Helsingborg har inträffat, den huvudman för Djursjukhuset som svarar för dess verksamhet, att användas för främjande av djurvård och djurskydd i anslutning till den verksamhet som bedrivs av Djursjukhuset i Helsingborg.

Medlen skall därvid användas för djurvård eller djurskyddande åtgärder som icke blir tillgodosedda genom Djursjukhusets ordinarie medel och disponerandet av avkastningen för ovan angivna åtgärder skall ske genom chefsveterinärens för Djursjukhuset bestämmande.

Olle och Elsie Hedströms Minnesstiftelse
Box 623
FöreningsSparbanken AB
801 26 GÄVLE
026-17 60 00
Stiftelsens ändamål skall vara att till hälften stödja vetenskaplig forskning inom reumatologi och till hälften att stödja djurskyddet inom Sandvikens kommun. Av stiftelsens kapitalavkastning skall årligen hälften tillfalla Riksförbundet mot reumatism och hälften tillfalla Sandvikens kommun. Avkastningen skall av mottagarna användas för främjande av de ovan angivna respektive ändamålen.

Stiftelsen Carl-Gustaf och Birgitte Leijonhielms Minnesfond
Box 7086
SLUs Stiftelseförvaltning
750 07 UPPSALA
018-671000
För vård och behandling av katter och hundar vid undervisningskliniken, institutionen för kirurgi och medicin, smådjur.

Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik och Tora Wåågs fond
Organisationsnummer:802011-8686
c/o Adress:Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen
Adress:Sandsborgsvägen 55
Postnummer:122 33
Ort:Enskede
Telefonnummer:08-7830368
Län:Stockholms län
Säte:
Stockholm
Ändamål:Hälften av avkastningen används till djurskyddspropaganda och bättre lagar ur djurskyddssynpunkt och andra hälften av avkastningen för beredande av erforderliga hjälpåtgärder åt djur.

Stiftelsenamn: Stiftelsen Lund Djurskyddsfond
Organisationsnummer: 845000-1402
c/o Adress: Swedbank Stiftelsetjänst
Adress: Box 206
Postnummer: 221 00
Ort: Lund
Registreringsmyndighet: Skåne län
Säte: Lund
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att bevilja anslag till sådan verksamhet eller forskning som avser ett effektivt tillvaratagande av djurens rätt ävensom deras ändamålsenliga vård och skydd, att lämna ekonomiskt bidrag till föreningar eller enskilda – med företrädesrätt för föreningar och enskilda inom Lunds kommun – som bedriver en klart dokumenterad djurskyddsverksamhet, samt att lämna ekonomiskt bidrag till tryckning och spridning av tidskrifter och annat tryck som främjar djurskydd.

Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att stödja de ideella organisationer eller enskilda som ansökt om stöd från Stiftelsen för att omhänderta utsatta djur eller verka för att förbättra deras livsvillkor, driva opinionsbildning avseende förbättrade lagar för skydd av djur, utöva forskning som är ägnad att ge djur ett bättre liv eller stödja forskning som är inriktad på att ersätta djurförsök med alternativa metoder.

http://www.heymans.se/soeka-bidrag/ansoekningsblankett
Adress: Box 18, 137 12 Västerhaninge
Epostadress: info@heymans.se eller djurskyddsstiftelsen@heymans.se

Guillaumska Stiftelsen
Stadshuset
Finansstaben
105 35 STOCKHOLM
08-50829000
Räntan användes till belöningar åt dem, genom hvilkas angifvande de personer, som ålåga och misshandla djur utom eller inom hus, blifva till ansvsar fällda samt till främjande av djurskyddet i Stockholm på annat sätt än testatrix avsett.

Systrarna Panofskys minnesfond
Systrarna Panofskys minnesfond är en fond som kan ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Det kan vara för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur, där fonden kan ge bidrag till vård och rehabilitering.

Gåvor – var med och hjälp utsatta djur!

Fonden är helt finansierad av vänliga gåvogivare, så vill du sätta in en gåva till Systrarna Panofskys minnesfond till plusgirokonto 90 00 63-9 så tas den emot med stor tacksamhet. Vi söker också regelbundna sponsorer och faddrar till fonden. Systrarna Panofskys minnesfond ingår i Djurens Rätts verksamhet och innehar 90-konto. Verksamheten hade tidigare namnet Chickas minnesfond. Här kan du se tidigare utbetalda bidrag ur fonden och inkomna gåvor.

Fondens syfte

Fondens syfte är främst att ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Här kan du läsa om några av alla de djur som har fått hjälp från fonden.

Medel ur fonden kan sökas för att täcka kostnader som uppkommit då medlemmar i Djurens Rätt tagit hand om övergivna djur, till exempel för veterinärvård vid sjukdom eller olycksfall, kastrering och märkning.

Om en ansökan gällande akut veterinärvård bifalls kan bidrag betalas ut i efterhand med kvitto som underlag. Medel att täcka åtgärder som inte är akuta betalas direkt av fonden mot faktura.

Varje fall prövas enskilt och medlen är begränsade, alla ansökningar kan tyvärr inte beviljas.

Handläggningstiden är en vecka för fullständig ansökan, men kan bli längre om ansökan måste kompletteras. Är djuret i akut behov av hjälp som du inte själv kan tillhandahålla rekommenderar vi att du vänder dig till Polisen eller ett djurhem eller en omplaceringsverksamhet ur denna lista.

Personer med djurförbud kan inte söka medel ur fonden.

Som bidragstagare ur fonden förbinder du dig att:

Innan ansökan görs anmäla det upphittade djuret till Polisen.

Fullfölja den uppföljning av fallet som Djurens Rätt efterfrågar.

Tillhandahålla dokumentation av fallet och bilder av djuret att användas av Djurens Rätt offentligt i folkbildande och opinionsbildande syfte, med målet att minska antalet djur som överges och far illa.

Meddela behandlande veterinär att Djurens Rätt ska kunna få information från djurets journal.

Omplacera det övergivna djuret på ett ansvarsfullt sätt. Till exempel genom samarbete med någon av omplaceringsverksamheterna som finns listade på vår webbplats.

Om du själv ordnar omplaceringen, ska djurets nya familj förbinda sig att hålla djuret försäkrat och (beroende på djurslag) vaccinerat.

Är det övergivna djuret en okastrerad katt eller hund förbinder sig bidragstagaren att ombesörja kastrering på fondens bekostnad så fort djurets hälsa tillåter.

Har du frågor om ansökan är du välkommen att höra av dig till oss på panofskysminnesfond@djurensratt.se.

Om du har en brådskande fråga, kontakta info@djurensratt.se.

Voov
I Sverige finns många organisationer som hjälper, stöttar och erbjuder skyddat boende till våldsutsatta personer. De flesta skyddande boenden har inte möjlighet att ta emot djur på grund av allergier. VOOV hjälper till att placera ditt husdjur i ett tillfälligt jourhem om du inte får ta med det till det skyddade boendet. Vi finns i form av lokalföreningar i Uppsala, Malmö/Skåne, Halland, Dalarna, Luleå, Göteborg och Sala.

Du kan få kontakt med den lokala VOOV-verksamheten via kvinnojour, polis eller socialtjänst där föreningen är verksam. Kvinnofridslinjen har viss information om vilka kvinnojourer som samarbetar med VOOV. Det är bra om du lämnar så mycket information om ditt djur som möjligt, såsom ålder, kön, eventuella sjukdomar, om djuret trivs ihop med andra djur och så vidare. Detta för att vi ska hitta ett så lämpligt jourhem som möjligt. Fyll gärna i vår checklista som du hittar här.

Själva boendet i ett jourhem kostar inget men du får själv stå för de löpande kostnaderna för djuret, exempelvis foder, försäkring, vaccinationer med mera.

Läs mer under länkar för att komma i kontakt med organisationer som kan hjälpa dig eller ring Kvinnofridslinjen och fråga var närmaste jour finns.

Många veterinärkliniker och djursjukhus erbjuder delbetalning av veterinärkostnader. Det är speciellt behövligt om kostnaden blir väldigt hög och när en försäkring saknas. Hur vilkoren för delbetalning ser ut skiljer sig åt mellan olika kliniker. Många kliniker samarbetar med olika lånegivare som erbjuder kunderna delbetalning. Dessa lånegivare ställer olika krav, men två vanliga krav är en fast inkomst och inga betalningsanmärkningar. Två vanliga lånegivare är GE Capital och Human finans. En del kliniker/djursjukhus går även med på att fakturera ägaren.

För att kunna se vad en specifik klinik/djursjukhus erbjuder så bör den kontaktas direkt.

Hundfonden
Monica Lindgren startade ”Zorros och Zaccos minnesfond” för att hjälpa övergivna, misskötta och misshandlade hundar till veterinärvård.

På Djursjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg ligger fonden där man kan ansöka om bidrag, det kan alla veterinärer i hela Sverige göra genom att kontakta Blå Stjärnan.

Här kan du ansöka om bidrag från Hundfonden: http://hundfonden.se/ansok/

Läs mer om hundfonden här: http://hundfonden.se

Vårdfonden Göteborg

Fonden består av erhållna gåvor från privatpersoner och Svenska Blå Stjärnan. Inom fonden finns ett antal mindre fonder för specificerade ändamål, exempelvis hjälp till operationer, inköp av operationsutrustning samt vård och avlivning av specifikt djurslag. Ansökan om medel ur fonden kan göras av den, som vid vård av sjukt djur vid Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg har behov av ekonomiskt stöd. Ansökan ska lämnas till Blå Stjärnans Djursjukhus. Blankett för ansökan kan hämtas i receptionen på Blå Stjärnans Djursjukhus och ska i samband med behandling undertecknas av tjänstgörande veterinär, vilken vidarebefordrar ansökan till Stiftelsens styrelse. Ansökningar behandlas 2 – 4 gånger per år.

Läs mer om de olika fonderna: http://www.blastjarnan.se/om-oss/agare-stiftelse/fonder-och-ansokningar/